Den spanske Syge 1918

Gå til indhold

Den spanske Syge 1918

Vesjyder.dk
Offentliggjort af Jens Erik Villadsen i Epidemier · 5 marts 2020
Tags: DenspanskeSyge
Afskrift fra Holstebro Avis den 5. november 1918

Det bør tilrådes folk så vidt muligt at undlade at rejse til Thyborøn og Harboøre
Det kunne man læse i avisen den 5. november 1918.
Årsag: Den spanske Syge.

Her er hele artiklen der handler om Lemvigegnen:
I de sidste Dage er der ikke forefaldet noget Tilfælde af spansk Syge her i Byen, derimod er der forefaldet nogle Tilfælde paa Landet.
I Ramme og Gudum er der forefaldet et meget let Tilfælde hvert Sted.

Medens der i Harboøre og Thyborøn er forefaldet 8 Tilfælde hvert Sted.

Dette Forhold bevirker selvfølgelig at det bør tilraades Folk saa vidt muligt at undlade at rejse til Thyborøn og Harboøre, saa meget mere som det Par lettere Tilfælde, der er forefaldet i Lemvig kan føres tilbage til Thyborøn.

Medens vi beskæftiger os med hele dette Spørgsmaal, kunde det sikkert være paa sin Plads at anmode de Forældre, der holder deres Børn fra Stkole, om at indskærpe disse at holde sig borte fra Kvarteret omkring Skolerne.

Af mere end een Aarsag bør det ikke gentage sig, at de for Tiden ikke skolesøgende Børn tager sig for at tage Stilling for at kigge ind af Vinduerne til deres arbejdende Kammerater, eller for med et Smil at se til naar Kammeraterne efter endt Frikvarter ringes sammen.

I øvrigt stal vi i Dag kun bemærke følgende: ”Naar et herværende Blad skriver, at jo mere tryg Kommissionen er, desto mere aarvaagen maa Borgerne være", finder vi, at Bladet beskæftiger sig med dette Spørgsmaal paa en Maade, der alt for let vil blive mistydet.

Hvis det at være tryg var det samme som at sove, vilde Bladets Betragtninger være paa sin Plads; men et saadant Forhold gør sig, jo netop ikke gældende paa dette Omraade.

Allerede for længere Tid siden udtalte Hr. Kredslæge Jensen et lille Interview med nærværende Blad, at Autoriteterne var paa Vagt overfor en eventuel Epidemi.

Her i ligger noget vist betryggende, som enhver maa respektere; men dette fritager selvfølgelig ikke de enkelte til at afgøre med egen Samvittighed, hvilke Forholdsregler der bør og skal tages.

De Forældre, der ikke mener at kunne forsvare for Tiden at sende deres Barn i Skole, stal selvfølgelig holde det hjemme; men et saadant Forhold berettiger selvfølgelig ikke til at sætte andre op imod den Ordning, som Autoriteterne tager Ansvaret for.
-
I Dag har Skoledirektionen givet Ordre til at lukke Skolen i Lemvig saaledes at Skolegangen straks er ophørt.

Afskrift fra Holstebro Avis den 5. november 1918
Jens Erik Villadsen
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold